Skip to main content

Posts

Featured

เกมคืออะไร

 เกมคืออะไร ทำไมคนเราจึงชอบเล่นเกมส์ นับตั้งแต่สมัยโบราณมา เกมส์ เป็นกิจกรรมที่ทำให้มนุษย์ มีปฏิสัมพันธืกัน โดยอาจมีจุดมุ่งหมายประการอื่น ๆ  อีก เช่น เพื่อความบันเทิง เพื่อฝึกทัษะการเรียนรู้ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรืออาจเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาก็ได้ บ่อยครั้งที่ผู้ใหญ่ หรือผู้มีความรู้ รุ่น ๆ เก่า ใช้เกมส์ เป็นสื่อในการสอน ให้เยาวชน หรือบุตร หลาน ได้เข้าใจ ในการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือในการดำเนินชีวิตก็ตาม

Latest Posts